Działalność naukowa

Współpraca z jednostkami naukowymi za granicą i w kraju.
Katedra Projektowania Krajobrazu aktywnie współpracuje z organizacjami zagranicznymi oraz krajowymi. Pośród nich wymienić należy między innymi: Radę Europejską Szkół Architektury Krajobrazu ( ECLAS). Niniejsza współpraca polega na wymianie informacji, doświadczeń i pomysłów w ramach kształcenia na kierunku architektura krajobrazu na poziomie europejskim oraz rozwijaniu najwyższych standardów nauczania architektury krajobrazu w Europie. W ramach współpracy opracowywane są dostosowane do ogólnoeuropejskiego rozwoju wspólne programy badawcze.

W 2010 roku Katedra podjęła współpracę z Plebanią w Angermünde oddelegowując kilku studentów kierunku architektura krajobrazu do realizacji  koncepcji zagospodarowania terenu wokół parafii. Studenci zaprezentowali swoje koncepcje w domu parafialnym w Greiffenbergu, gdzie komisja wybrała najlepszą propozycję projektu.
Spośród instytucji krajowych aktywnie współpracujących z Katedrą wymienić należy:
SPAK ( Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu) z utworzonym dnia 24. 06. 2010 r. Zachodniopomorskim Oddziałem  SPAK, którego prezesem jest profesor. Adam Maria Szymski, a członkiem Zarządu Głównego SPAK jest dr inż arch. Eliza Sochacka-Sutkowska. Współpraca skupia się na:  współdziałaniu z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ład przestrzenny i ochronę środowiska w kraju i za granicą, wspieraniu architektów krajobrazu w całym procesie projektowania i realizacji inwestycji oraz zgłaszaniu wniosków mających na celu ochronę krajobrazu, dóbr kultury i ładu przestrzennego w związku w działalnością inwestycyjną i użytkowaniem przestrzeni.

Współpraca nawiązana jest także z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Świadczymy pomoc w przygotowaniu projektów małej architektury oraz zagospodarowania terenu wokół Szkoły.

Katedra Projektowania Krajobrazu prowadzi współpracę z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie (organizatorem  Ogólnopolskiego konkursu projektowego „Kreacja przestrzeni”) poprzez wsparcie dla jury konkursu w ocenie najlepszych prac projektowych.

Aktywna współpraca kontynuowana jest również z katedrami naszej Uczelni oraz z innymi ośrodkami naukowymi w kraju kształcącymi  architektów krajobrazu.