Aktualna działalność dydaktyczna

Od 2002 roku Katedra Projektowania Krajobrazu prowadzi Podyplomowe Studia Architektury Krajobrazu , trwające 4 semestry. Dotychczas zorganizowano 6 edycji studiów. Studia Podyplomowe maja na celu przekazanie uczestnikom studium wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania i urządzania terenów zieleni oraz umożliwienie nabycia umiejętności niezbędnych w procesie prowadzenia studiów, analiz i sporządzania dokumentacji projektowych. Kierownikiem Studiów Podyplomowych jest prof. dr hab. inż arch. Adam M. Szymski, opiekę naukową sprawuje dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmio­tów o profilu artystyczno-architektoniczno-urbanistycznym.

Kierownik katedry - dr inż arch. Magdalena Rzeszotarska - Pałka jako pracownik naukowo – dydaktyczny, kształcąc studentów kierunków: architektury  krajobrazu ( S, N) i gospodarki przestrzennej oraz architektury i urbanistyki na WBiA specjalizuje się głównie w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym,  osadnictwie wiejskim i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych. 
Profesor dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących teo­rii i metodyki projektowania, z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technik i narzędzi projektowania, a ogólnie zajmuje się teorią sztuki i architektury w aspekcie historycznym i w bezpośrednim powiązaniu jej ewolucji w czasach współczesnych, także projektowa­niem. Prowadzi zajęcia na kierunkach: AK, GP, AiU.

Dr inż arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska w ramach działalności dydaktycznej specjalizuje się między innymi w: projektowaniu placów zabaw; kształtowaniu terenów rekreacyjnych w kontekście potrzeb człowieka oraz w kształtowaniu przestrzeni sąsiedzkiej.

Dr inż. arch.  Eliza Sochacka-Sutkowska kształci studentów specjalizując się w dziedzinach: urbanistyki krajobrazowej; planowania systemów zieleni miejskiej, kształtowania miejskiej przestrzeni publicznej i projektowania parków miejskich.

Dr hab. Halyna Petryshyn – również kierownik Katedry  urbanistyki na Wydziale Architektury Lwowskiej  Poli­techniki – jest wybitnym specjalistą z zakresu historii sztuki i architektury ogrodowej. Specjalizuje się w planowaniu systemów zieleni w skali regionalnej.</span>

Dr inż. arch. Yuriy Kryvoruhko, prof. ZUT specjalizuje się w urbanistyce i planowaniu przestrzennym.

Artysta plastyk H. Romanowski prowadzi zajęcia rysunku, malarstwa  oraz wakacyjne zajęcia plenerowe służące rozwijaniu wrażliwości estetycznej i manualnych zdol­ności studentów. Dr hab. H. Romanowski prowadząc przedmioty fakultatywne przekazuje studentom wiedzę w  dziedzinach:  architektura  wnętrz, design , grafika komputerowa, fotografika.

Dr hab. Agata Zbylut  w ramach dydaktyki przekazuje wiedzę w zakresie dyscypliny artystycznej – sztuki użytkowej.
Dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska specjalizuje się w  grafice, rysunku, malarstwie i rzeźbie.
Dr inż. Aleksandra Pilarczyk prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: mała architektura ogrodowa, historia architektury i sztuki ogrodowej.
Dr inż. arch. Marta Kościńska jest specjalistką w dziedzinie konstrukcji architektonicznych , materiałoznawstwa, teorii i zasad projektowania,  a także w programach komputerowych wspomagających proces projektowania.